ริการด้วยใจ

ฉับไว

ถูกต้อง

บุคลากรของสำนักงานคณบดีตระหนักในหน้าที่และ

มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน

ให้บรรลุตามเป้าหมายพันธกิจของคณะ

เป็นหน่วยงานหลักที่อำนวยความสะดวก

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ตามพันธกิจของคณะ

พันธกิจ

1

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุง

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2

บริหารและพัฒนาการดำเนินงาน

ของสำนักงานคณบดีให้เป็นไปตาม

พันธกิจของคณะ ให้เกิดประสิทธิผล

ตามหลักธรรมาภิบาล

3

พัฒนาบุคลากร

เพื่อให้เพื่อประสิทธิภาพ

ในการทำงาน