ชื่อปริญญาและสาขา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.

Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Veterinary Medicine Program

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 247 หน่วยกิต

สัตวแพทย์เรียนอะไรบ้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

หัวหน้าสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี
อาจารย์ประจำหลักสูตร