ชื่อปริญญาและสาขา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.

Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Veterinary Medicine Program

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 247 หน่วยกิต

สัตวแพทย์เรียนอะไรบ้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร