แผนบริหารคณะ

แผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

แผนปฎิบัติราชการ 2566

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2566 - 2570

แผนบริการวิชาการ 2566

#งานบริหารและ
แผนโครงการ

#งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

#การจัดการความรู้
(KM)