แผนบริหารคณะ

แผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

แผนปฎิบัติราชการปีงบประมาณ 2566

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570

แผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2566