หน้าหลัก

เจ้าหน้าที่

บริการ

เรื่องน่ารู้

กิจกรรม

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการวิชาการที่ทำหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการเรียนการสอยให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมหาบัณฑิต

การสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสัตวแพทย์

ขอบข่ายการบริการ

งานตรวจทางจุลชีววิทยา

งานตรวจทางซีรั่มวิทยา

งานตรวจทางอณูชีววิทยา

งานตรวจทางไวรัสวิทยา

งานตรวจทางปรสิตวิทยา

วันและเวลาทำการ

  • เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์

  • เวลา 08.30 – 16.30 น.

การขอรับบริการ

  • อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

    • 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

  • โทรศัพท์ : 038 – 358 – 137

  • E-mail : vetdiag@rmutto.ac.th

  • Line ID : @319simjg

  • การรายงานผล : ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทาง Line หรือทางอีเมลตามที่แจ้งไว้