น.สพ.อธิคม ชินอ่อน

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง

ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

น.สพ.ราชันย์ อัพภัยชา

น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์

ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุตสาหะ

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรักษ์

ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง

น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา

สพ.ญ.ดร.มนัน ชาญนำสิน

ผศ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส

น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง

สพ.ญ.เบญจมาศ วงศ์สาลี

สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์

สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี

น.สพ.อภิชิต  โสภาน้อย

สพ.ญ.ธาริณี ทับทิม

สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ

ดร.ณัฐพร คืนดี

สพ.ญ.ดร.สุพรรษา ต่วนทัพ

น.สพ.ดร.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล

สพ.ญ.วีณา จูงพันธ์

ลาศึกษาต่อ

น.สพ.ณ พันธ์ ปัณฑุกำพล

ลาศึกษาต่อ

สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ

ลาศึกษาต่อ