หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

อ.สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฒฑิ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
อ.น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส
ผศ.น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
อ.สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อ.ดร.ณัฐพร คืนดี
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุพรรษา ต่วนทัพ
ผศ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์