หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
ผศ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง
น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์