หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
อ.สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
อ.น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส
ผศ.น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง
อ.สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อ.ดร.ณัฐพร คืนดี
อ.สพ.ญ.ดร.สุพรรษา ต่วนทัพ
ผศ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์