ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ.

Bachelor of Science

ชื่อสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

(Animal Health Science)

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

วิทย์-สุขเรียนอะไรบ้าง?

1

กลุ่มวิชาห้องปฏิบัติการและงานวิจัย

2

กลุ่มวิชาสัตว์เลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว์

3

กลุ่มวิชาปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

วิทย์-สุขจบมาทำอะไร?

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรักษ์
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
น.สพ.จเร อุดมยิ่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร