#พ.ศ.2549

ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดการการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2550-2554)

#พ.ศ.2550

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยให้คณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการดำเนินการโดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการดำเนินการโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 6 ปีมุ่งเน้นบูรณาการและเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและแต่งตั้ง รศ.สพ.ญ.เตือนตา ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะทำงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550

รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์

#พ.ศ.2551

สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

#พ.ศ.2552

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่าเป็นที่ตั้งของคณะฯ

#พ.ศ.2553

คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้โอนย้ายมาช่วยราชการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

#พ.ศ.2558

การประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้ประกาศลงเว็บไซต์ของสัตวแพทย์สภาเอง โดยคณะฯ นับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย