สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์

สิทธิ์การลาลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์
แบบฟอร์มงานวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (ง.2-1)
แผนเชื่อมโยงโครงการ
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ (ต.4)
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ (ต.5)
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
แบบคำขออนุญาตฝึกงาน
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา
แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
แบบฟอร์มขอกลับเข้าศึกษา
แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
แบบคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา
แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
ใบลาสำหรับนักศึกษา
ใบลาสำหรับนักศึกษา (ลาเกิน 7 วัน)
แบบคำร้องทั่วไป

อาจารย์/นักศึกษา สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

หรือสามารถส่งผ่านทาง E-mail : dvm_rmutto@hotmail.com

Page Facebook : Faculty of Veterinary Medicine, RMUTTO