สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์

สิทธิ์การลาลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์
แบบฟอร์มงานวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (ง.2-1)
แผนเชื่อมโยงโครงการ
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ (ต.4)
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ (ต.5)
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
แบบคำขออนุญาตฝึกงาน
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา
แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา