สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์

สิทธิ์การลาลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์
แบบขอใช้ห้องในอาคารโรงพยาบาลสัตว์
แบบขอใช้ห้องเรียน
แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
แบบฟอร์มงานวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (ง.2-1)
แผนเชื่อมโยงโครงการ
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ (ต.4)
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ (ต.5)
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย แบบ กค.001
แบแบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ แบบ กค.002
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์/นักศึกษา สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

หรือสามารถส่งผ่านทาง E-mail : dvm_rmutto@hotmail.com

Page Facebook : Faculty of Veterinary Medicine, RMUTTO