คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก

Master of Science Program in Global Health

ชื่อย่อ

วท.ม. (สุขภาพโลก)

M.Sc. (Global Health)

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

Master of Science Program in Global Health