หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส

งานแบคทีเรียและเชื้อรา

ผศ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา

งานซีรัมวิทยา

ดร.ณัฐพร คืนดี

งานอณูชีววิทยา

สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ

งานไวรัสวิทยา

สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี

นักวิทยาศาสตร์

นายศรุต ม่วงศรี

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววิภา เขียวสลับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยนักวิจัย

โครงงานวิจัย ปี 2566