KM (1)

สรุปกิจกรรม

บทสรุปจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานทางคลินิกสู่งานวิจัย

ทักษะการสร้างโจทย์วิจัยจากงานด้านคลินิก

  • งานด้านคลินิกเป็นงานที่เน้นการให้บริการทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาและรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาลสัตว์ ดังนั้นการสร้างโจทย์วิจัยอาจมาจากการเก็บตัวอย่างจากข้อมูลสัตว์ป่วยย้อนหลังแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือการรักษา
  • หน่วยชันสูตรโรคสัตว์เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นงานวิจัยขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากตัวอย่างทั่วโลกก็สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบร่วมกันกับตัวอย่างที่มีภายในหน่วยงานได้
  • การสร้างกลุ่มวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะอาจารย์ที่ไม่มีเวลามากนัก กลุ่มวิจัยอาจมาจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ หรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอาทิเช่น โรงพยาบาลสัตว์เอกชน ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออก หรือคอกเลี้ยงสัตว์ของเอกชน เป็นต้น

ทักษะการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  • ในการสร้างโจทย์วิจัยตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น ควรเป็นประเด็นใหม่ที่ยังไม่มีองค์ความรู้หรือการทำวิจัยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานมาก่อน หรือมีแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ควรอธิบายชี้ชัดให้ได้ว่าผลลิตหรือผลลัพท์ที่ได้จากการศึกษานี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ใด ซึ่งหากนักวิจัยสามารถชี้ประเด็นสำคัญเหล่านี้ได้ จะทำให้โอกาสในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้นสูงขึ้น ปัจจุบันมีวารสารวิชาการในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติที่เปิดรับงานตีพิมพ์ กรณีที่เป็นรายงานสัตว์ป่วยหรืองานวิเคราะห์ที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ในเชิงลึกอาจลองพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติระดับควอไทล์ 3 (Q3) แต่หากเป็นงานวิจัยที่มีการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัยเชิงลึกหรือรายงานสัตว์ป่วยที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อนอาจพิจารณาส่งวารสารระดับนานาชาติระดับควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ได้ ทั้งนี้งานวิจัยที่มาจากการเก็บตัวอย่างหรือรายงานสัตว์ป่วยนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องขอจริยธรรมในสัตว์เนื่องจากไม่มีการทดลองกับตัวสัตว์โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับวารสารที่ยื่นส่งตีพิมพ์ซึ่งอาจมีการขอแบบฟอร์มยืนยัน (consent form) ประกอบการตีพิมพ์เผยแพร่ได้