นายสัตวแพทย์เผด็จ ศิริดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน
มอบเครื่องส่งยาสัตว์ระยะไกล เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก