คำถามที่พบบ่อย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่?

 • รอบที่ 1 รอบ โควตา ปวช. ปวส. รับสมัคร 1 ต.ค. 63 – 29 พ.ย. 63
 • รอบที่ 2 รอบ ปวช. ปวส. รอบที่ 1 รับสมัคร 1 ธ.ค. 63 – 29 ม.ค. 63 / รอบ Portfolio (วุฒิ ม.6 ) รับสมัคร 5 ม.ค. – 29 ม.ค. 64
 • รอบที่ 3 รอบ ปวช. ปวส. รอบที่ 2 รับสมัคร 6 ก.พ. 64 – 19 เม.ย. 64 / รอบ Quota (วุฒิ ม.6 ) รับสมัคร 5 ม.ค. – 29 ม.ค. 64
 • รอบที่ 4 รอบ ปวช. ปวส. รอบที่ 3 รับสมัคร 27 เม.ย. 64 – 15 พ.ค. 64 / รอบ Admission (วุฒิ ม.6 ) รับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64
 • รอบที่ 5 รอบ ปวช. ปวส. รอบที่ 4 รับสมัคร 15 พ.ค. – 10 มิ.ย. 64 / รอบ Direct Admission (วุฒิ ม.6 ) รับสมัคร 3 – 10 มิ.ย. 64

สมัครอย่างไร?

 • ผู้ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://academic.rmutto.ac.th/
 • ผู้ใช้วุฒิ ม.6 ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบ TCAS http://mytcas.com ก่อน แล้วจึงจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 4 / ส่วนรอบ 3 สมัครผ่าน เว็บไซต์ ทปอ.
*** Link กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัย***

ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาฉบับจริง สามารถยื่นทีหลังได้หรือไม่?

ใช้ใบรับรอง หรือ วุฒิการศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมปัจจุบัน ยื่นเพื่อสมัคร ซึ่งผูัสมัครต้องมั่นใจว่าตนเองต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ค่าสมัครเท่าไหร่ และชำระเงินอย่างไร?

ค่าสมัคร 300 บาท เมื่อสมัครแล้วให้ปริ้นใบสมัคร แล้วไปชำระที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมเท่าไหร่?

สาขา
เทอม 1
เทอม 2
ภาคฤดูร้อน
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
28,800
25,900
14,300
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
15,600
12,700
7,300

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง?

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี (อย่างละ 1 ฉบับ)
 1. ใบข้อมูลผู้สมัคร ปริ้นจากเว็บ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
 2. สำเนาใบชำระเงิน
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูก
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาผลการศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท (อย่างละ 1 ฉบับ)
 1. ใบข้อมูลผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)
 2. สำเนาใบชำระเงิน(ส่วนผู้สมัคร ที่มีลายมือชื่อและตราประทับจากธนาคารแล้ว)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีพร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามที่หลักสูตรกำหนด)
 8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อายุภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
  • TOFFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ
  • TOFFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 130 คะแนน หรือ
  • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  • CU TEP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ
  • TU TEP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ
  • TU GET ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
***โดยอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร***