วารสารบริการวิชาการ

สัตวแพทย์บางพระ

Bangpra Veterinary Journal

(ONLINE)

ISSN Number : 2697-4363 (print)

(พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2566)

ISSN Number : xxxx-xxxx (online)

(ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน)

 กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ

(ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม)

(ฉบับที่ 2 เมษายน -มิถุนายน)

(ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน)

(ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม)

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d