มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 34

รายละเอียด
คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษา

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา "ทุกคน" ทั้งผู้ที่มีงานทำ ไม่มีงานทำ อยู่ระหว่างเกณ์ทหาร และอยู่ระหว่างอุปสมบท กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปพร้อมกันด้วย

รายละเอียด