โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอวัฒนานคร บริการวิชาการ ดูแลสุขภาพโค และให้ความรู้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin