โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข

ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin