โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  หลักสูตรธุรกิจสัตวเศรษฐกิจในครัวเรือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d