การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือระดับระดับคณะฯ (MOA) ร่วมกับคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mirni Lamid, DVM., M Agr., Dr. Rimayanti, DVM., M.Health Prof. Dr. Lilik Maslachah, DVM., M.Health และ Dr. Hartanto Mulya Raharjo, DVM., M.Sc. ในการประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยฯ (MOU) ระดับคณะฯ (MOA) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนการเข้าร่วมสัมมนาในระดับนานาชาติทั้งรูปแบบ online และ onsite นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลทางด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย Airlangga ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย

On Monday 14, 2022. Dr. Anan Pongtornkulpanich Acting Vice President, Asst.Prof.Dr. Donruethai Sreta Dean of faculty of veterinary medicine, lecture, staff members and students welcomed Prof. Dr. Mirni Lamid, DVM., M Agr., Dr. Rimayanti, DVM., M.Health Prof. Dr. Lilik Maslachah, DVM., M.Health and Dr. Hartanto Mulya Raharjo, DVM., M.Sc in the Memorandum of Understanding meeting. The purpose of this meeting was focused on the academic corporation, research development, exchange program for student and staff members, international conferences (in both online and onsite program). In addition, Universitus Airlangga also present information on teaching and learning programs to 3rd and 4th year veterinary students who are interested in studying abroad in Indonesia.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d