#ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉

นางสาวอมลวรรณ ขันแก้ว

นางสาวพิชญดา ก้อนสันทัด

นางสาวณัฐวดี แสบงบาล

นางสาวณัฐณิชา สุวรรณศักดิ์สิน

นางสาวอริญช์ยา งามจันทร์

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลิศ

นางสาวอรชร แก้วช่วย

นายเจษฎาภรณ์ บุญเซี่ยง

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ที่ได้รับรางวัล OCTA Research Award: Good Oral Presentation Award

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

โดยมี อ.น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d