คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) งานด้านสัตว์ทดลอง

กับศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสม่า
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


เพื่อให้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ฯ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยสถานที่ดำเนินการต้องมีสัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทย์สภา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ให้ความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin