วันสัตวแพทย์ไทย ปี 2565


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดวันสัตวแพทย์ไทย 2565 สัตวแพทย์ มทร.ตะวันออกเพื่อชุมชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ประสิฐพงษ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจโรงพยาบาล สัตวแพทย์กับโลกยุคดิจิตอลในอนาคต บทบาทของสัตวแพทย์กับการจัดการสัตว์ป่าของกลาง และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์กับธุรกิจอาบน้ำตัดขน ให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ กิจกรรมสันทนาการเพื่อมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก